Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

ACTE NORMATIVE NATIONALE 2007

 

Ordinul nr. 45/2007 din 18/01/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 31/01/2007, privind înlocuirea anexei la OMTCT nr. 1681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement

Ordinul nr. 140/2007 din 31/01/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 06/02/2007, privind modificarea şi completarea OMTCT nr. 1627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă

Ordinul nr. 214/2007 din 07/02/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 20/02/2007, pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim şi maritim-portuar care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW 

Ordinul nr. 215/2007 din 07/02/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 117 din 16/02/2007, pentru aprobarea formei şi conţinutului Registrului de evidenţă a personalului navigant român

Ordinul nr. 216/2007 din 07/02/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 16/03/2007, pentru acceptarea Codului tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale – (Codul Tehnic NO) şi a unor amendamente la Anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – amendamente la Anexa VI la MARPOL 73/78 şi la Codul tehnic NO

Ordinul nr. 518/2007 din 19/03/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 04/04/2007, pentru aprobarea formei şi conţinutului Registrului de evidenţă a personalului navigant român
    ° Rezoluţie din 1997
    ° Rezoluţie din 2005

Legea nr. 86/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 296 din 04.05.2007, pentru acceptarea unor amendamente la anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de către Comitetul de Facilitare al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 şi Rezoluţia FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002
    ° Amendament din 1999
    ° Amendament din 2002

Ordinul nr. 194/2007 al ministrului transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 362 din 28.05.2007, pentru acceptarea amendamentelor la anexa B la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.172(79) a Comitetului Securităţii Maritime din 9 decembrie 2004
    ° Rezoluţie din 2004

Hotărârea Guvernului nr. 470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 365 din 29.05.2007, privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi

Ordinul nr. 290/2007 al ministrului transporturilor,  publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 388 din 08.06.2007,  pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare

Ordinul nr. 291/2007 al ministrului transporturilor,  publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 395 din 12.06.2007,  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerinţelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român

Ordinul nr. 480/2007 al ministrului transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 396 şi 396 bis din 12.06.2007, privind acceptarea anexei I revizuite şi a anexei II revizuite la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta
    ° Amendament din 2003
    ° Amendament1 din 2004
    ° Amendament2 din 2004

Ordinul nr. 282/2007 al ministrului transporturilor,  publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 400 din 14.06.2007, privind acceptarea unor amendamente la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată, şi la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare
    ° Amendament din 2003
    ° Amendament1 din 2004
    ° Amendament2 din 2004

Ordinul nr. 382/2007 al ministrului transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 419 din 22.06.2007, pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă
    ° Regulament din 2007

Ordinul nr. 509/2007 al ministrului transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 470 din 12.07.2007, pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român

 

Ordinul nr. 512/2007 al ministrului transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 471 din 12.07.2007, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă

 

Hotărârea Guvernului nr. 332/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 472 şi 472 bis din 13.07.2007, privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei

 

Ordinul nr. 534/2007 al ministrului transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 478 din 17.07.2007, pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement

 

Ordinul nr. 629/2007 al ministrului transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 535 din 07-08-2007, pentru înlocuirea anexelor la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu completările ulterioare

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1355/2007 pentru aprobarea Normelor privind instalarea si inspectia tehnica a tahografelor la bordul navelor de navigatie interioara care arboreaza pavilion român, publicat în MOf nr. 15 din 09.01.2008*


Ordinul ministrului transporturilor nr. 1354/2007 privind stabilirea criteriilor minime pe care trebuie sa le îndeplineasca furnizorii de educatie, de formare profesionala sau de perfectionare pentru a organiza si desfasura forme de pregatire si perfectionare aprobate, în vederea obtinerii si mentinerii valabilitatii brevetelor si certificatelor de capacitate a personalului navigant, publicat în MOf nr. 16 din 09.01.2008*

Memorandum de întelegere privind dezvoltarea autostrazilor maritime în regiunea Organizatiei pentru Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN)* din 19/04/2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 20/03/2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 684/2007 din 25/07/2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 23/08/2007, privind acceptarea unor amendamente la anexa I revizuita si la anexa IV revizuita la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007 pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe Dunare în sectorul românesc, publicat în MOf nr. 672 si 672 bis din 02.10.2007


Ordinul ministrului transporturilor nr. 921/2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competentei si eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigatie interioara care arboreaza pavilion roman, publicat în MOf nr. 678 din 04.10.2007


Ordinul ministrului transporturilor nr. 788/2007 pentru acceptarea amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.176(79) a Comitetului Securitatii Maritime din 10 decembrie 2004, în forma corectata de documentul MSC 79/23/Add.1/Corr. 1 din 21 martie 2005 si, respectiv, prin Rezolutia MEPC. 119(52) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 15 octombrie 2004, în forma corectata de documentele MEPC 52/24/Add. 3/ Corr. 1 din 21 martie 2005 si MEPC 52/24/Add. 3/ Corr. 2 din 5 august 2005, publicat în MOf nr. 684 si 684 bis din 08.10.2007

Hotarârea Guvernului nr. 1105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Anexei VI „Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de catre nave" la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), publicata în MOf nr. 696 din 15.10.2007


Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1590/2007 privind desemnarea serviciului tehnic ce efectueaza încercarile în vederea aprobarii de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa, publicat în MOf nr. 719 din 24.10.2007


Ordinul ministrului transporturilor nr. 1057/2007 privind armonizarea serviciilor de informatii pe caile navigabile interioare (RIS) din România cu cele din Comunitatea Europeana, publicat în MOf nr. 721 din 25.10.2007

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1090/2007 pentru înlocuirea anexei nr. 2 la Regulamentul privind criteriile minime de pregatire, perfectionare si certificare a pilotilor maritimi, altii decât pilotii de mare larga, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007, publicat în MOf nr. 741 din 01.11.2007

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1092/2007 pentru abrogarea pct. 4 al art. 1.26 „Domeniul de aplicare a prezentului regulament" din cap. 1 „Prevederi generale" al partii I „Regulament de navigatie pe Dunare" din Regulamentul de navigatie pe Dunare în sectorul românesc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007, publicat în MOf nr. 741 din 01.11.2007

Legea nr. 290/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicata în MOf nr. 780 din 16.11.2007

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României, publicata în MOf nr. 780 din 16.11.2007

Legea nr.308/2007 pentru aderarea României la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (Conventia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv 1988, publicata în MOf nr. 805 din 26.11.2007
    ° Anexa

Hotarârea Guvernului nr. 1481/2007 pentru aprobarea listei porturilor aferente Retelei transeuropene de transport feroviar de marfa din România, publicata în MOf nr. 854 din 12.12.2007

Drepturi de autor © 2014 ANR