Guvernul României - Hotărâre nr. 893/2006 din 05 iulie 2006

Hotărârea nr. 893/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi 

În vigoare de la 25 iulie 2006

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 25 iulie 2006. Formă aplicabilă la 28 aprilie 2021.

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

   Articol unic. -  Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 14 februarie 2003, se modifică după cum urmează: 
   1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare
în caz de poluare marină cu hidrocaburi şi alte substanţe dăunătoare"
 

   2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
    Art. 1. -  Se aprobă Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, denumit în continuare Plan, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre." 
   3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
    Art. 2. -  Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare se asigură de la bugetul de stat în bugetele anuale ale Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Sănătăţii Publice." 
   4. Anexa "Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 


PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul apărării naţionale,
Corneliu Dobriţoiu,
secretar de stat
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
p. Ministrul finanţelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat


    Bucureşti, 5 iulie 2006. 
    Nr. 893. 

ANEXĂ  

PLAN NAŢIONAL
de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu
hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare
 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale 

SECŢIUNEA 1
Sistemul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare
marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare
 

   Art. 1. -  (1) În scopul aplicării prevederilor art. 6 din Convenţia internaţională privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, denumită în continuare Convenţia OPRC, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/2000, aprobată prin Legea nr. 160/2000, se stabileşte un sistem naţional de acţiune împotriva poluărilor marine, denumit în continuare sistem naţional. 
   (2) Sistemul naţional reprezintă ansamblul măsurilor de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare şi cuprinde unităţile prevăzute la art. 7 şi 8. În cadrul sistemului naţional se desemnează: 
   A. ca autorităţi naţionale responsabile: 
   a) pentru coordonarea activităţilor legate de funcţionarea sistemului naţional, elaborarea prezentului plan şi reactualizarea acestuia, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, prin direcţia sa de specialitate, ca punct de contact naţional cu autorităţile internaţionale în domeniu; 
   b) pentru organizarea acţiunilor de intervenţie: la uscat, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar pentru operaţiuni maritime, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Navală Română; 
   c) pentru siguranţa navigaţiei, în conformitate cu regulile pentru prevenirea şi combaterea poluării de la nave, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Navală Română; 
   d) pentru conducerea intervenţiei forţelor proprii, Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major al Forţelor Navale; 
   B. ca puncte naţionale operaţionale de contact, denumite în continuare PNOC, responsabile de primirea şi transmiterea rapoartelor privind poluarea marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare: 
   a) Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, pentru poluările marine de la nave; 
   b) Administraţia Naţională "Apele Române" - Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, denumită în continuare AN Apele Române - DADL, pentru evenimentele de poluare costieră. 
   (3) Pentru punerea în aplicare a prezentului plan se desemnează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa, care asigură Secretariatul permanent al Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină. 
   (4) Prezentul plan este parte integrantă a sistemului naţional. 

SECŢIUNEA a 2-a
Scop, domeniu de aplicare şi definiţii 

   Art. 2. -  (1) Prezentul plan are ca scop aplicarea prevederilor Convenţiei OPRC pe litoralul românesc, marea teritorială şi în zona economică exclusivă a României, pentru a face faţă prompt şi eficient poluărilor marine cu hidrocarburi, în vederea protejării populaţiei, proprietăţii, mediului marin şi a zonei de coastă. Prezentul plan include organizarea la nivel naţional a pregătirii, cooperării şi intervenţiei în cazul producerii poluărilor marine atât cu hidrocarburi, cât şi cu alte substanţe dăunătoare, modul de acţiune la primirea unui raport privind poluarea cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, promovarea cooperării internaţionale şi a cercetării în domeniul combaterii poluărilor marine cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare. 
   (2) Coordonarea la nivel naţional a activităţilor legate de aplicarea prezentului plan se realizează de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, în cooperare cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerul Apărării Naţionale, care au responsabilităţi privind coordonarea acţiunilor de pregătire, cooperare şi răspuns, prin direcţiile de specialitate şi unităţile din subordine desemnate în prezentul plan. 
   Art. 3. -  (1) Pentru interpretarea uniformă a prezentului plan, sensul termenilor folosiţi este cel definit corespunzător în art. 2 din Convenţia OPRC şi în Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contingue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată. 
   (2) În sensul prezentului plan, termenii de mai jos se definesc după cum urmează: 
   a) incident de poluare cu hidrocarburi - fenomenul de poluare marină produs sau pe cale de a se produce în funcţie de cantitatea de hidrocarburi descărcate sau pe cale de a fi descărcate. În scopul prezentului plan, se disting trei clase de poluare: 
   - poluare marină minoră - nivel 1 - mai puţin de 7 tone de hidrocarburi descărcate; 
   - poluare marină medie - nivel 2 - între 7 şi 700 tone de hidrocarburi descărcate; 
   - poluare marină majoră - nivel 3 - peste 700 tone de hidrocarburi descărcate sau care este asimilată situaţiei de alertă; 
   b) incident de poluare marină - evenimentul de poluare produs prin descărcarea de hidrocarburi sau alte substanţe dăunătoare; 
   c) coordonator general - persoana responsabilă pentru coordonarea şi conducerea generală a răspunsului în cazul unei poluări marine majore cu hidrocarburi - nivel 3 sau medii - nivel 2 ori cu substanţe dăunătoare; 
   d) coordonator operaţiuni maritime - persoana responsabilă pentru organizarea şi conducerea operaţiilor de depoluare marină; 
   e) coordonator operaţiuni terestre - persoana responsabilă pentru organizarea şi conducerea operaţiilor de depoluare a zonelor costiere; 
   f) zone sensibile - zonele ale căror resurse pot fi puse în pericol în cazul unei poluări marine cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare; 
   g) pregătire - ansamblul activităţilor de prevenire (dispecerat, control, asigurarea sistemului informaţional, alarmarea, gestionarea bazei de date, elaborarea de metodologii, reglementări, acte legislative, pregătirea teoretică şi practică - exerciţii), de asigurare a suportului decizional (observare, avertizare, raportare, cercetare, prognoză) şi de organizare şi asigurare a forţelor, mijloacelor şi materialelor de răspuns; 
   h) răspuns - ansamblul măsurilor operative pentru activitatea de intervenţie şi combatere efectivă în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare şi al măsurilor de restabilire a situaţiei normale după încetarea poluării marine cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, la nivel naţional şi/sau regional; 
   i) cooperare - ansamblul măsurilor pentru asigurarea activităţilor de pregătire şi răspuns în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare şi al măsurilor de restabilire a situaţiei normale după încetarea poluării marine cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, la nivel naţional şi/sau regional; 
   j) substanţe dăunătoare - orice substanţă identificată ca poluant marin în Codul internaţional maritim al mărfurilor periculoase (Codul IMDG); 
   k) loc de refugiu - locul unde este dirijată o navă care solicită asistenţă în vederea diminuării pericolelor de navigaţie, pentru protejarea vieţii omeneşti şi a mediului înconjurător. 

CAPITOLUL II
Bazele pregătirii pentru intervenţia în caz de poluare marină
cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare
 

SECŢIUNEA 1
Planuri de urgenţă 

   Art. 4. -  (1) Atunci când navighează/staţionează în apele maritime aflate sub jurisdicţia României, fiecare petrolier cu un tonaj brut de 150 sau mai mult şi fiecare navă, alta decât un petrolier, cu un tonaj brut de 400 sau mai mult, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, trebuie să aibă la bord un plan de urgenţă pentru combaterea poluării cu hidrocarburi, întocmit în conformitate cu cerinţele minimale de conţinut stabilite prin regula 26 din anexa I la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993 (MARPOL 73/78), şi aprobat de autorităţile competente ale statului pavilionului. Pentru navele care arborează pavilionul român planul se aprobă de către ANR. 
   (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin ANR, are competenţa de a controla navele care arborează pavilionul statului român, precum şi navele care arborează pavilionul altor state, aflate într-un port sau la un terminal în mare, sub jurisdicţie română, asupra existenţei la bord a planului de urgenţă prevăzut la alin. (1) şi a altor planuri cu referire la substanţe dăunătoare, conform prevederilor legale în vigoare. 
   (3) Controlul existenţei la bordul navelor militare a planurilor de urgenţă va fi executat de către organele proprii specializate din cadrul Statului Major al Forţelor Navale şi al celor ierarhic superioare. 
   Art. 5. -  (1) Fiecare unitate de foraj marin trebuie să aibă la bord un plan de urgenţă pentru prevenire şi intervenţie în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, obligaţie ce revine operatorului, precum şi dotarea necesară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
   (2) Planul de urgenţă al unităţilor de foraj marin va fi aprobat de ANR şi de AN Apele Române. 
   (3) Platformele marine fixe de extracţie a petrolului trebuie să aibă un plan de urgenţă pentru prevenirea şi intervenţia în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, elaborat de operatorul acestora şi aprobat de AN Apele Române, precum şi dotarea necesară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
   (4) Pentru fiecare port şi instalaţie de manipulare a hidrocarburilor şi substanţelor dăunătoare, operatorii acestora sunt obligaţi să aibă un plan de urgenţă pentru combaterea poluării marine, aprobat de AN Apele Române. 
   (5) Planurile de urgenţă aprobate potrivit art. 4 alin. (1) şi alin. (1) al prezentului articol vor fi păstrate în copie la ANR, iar cele aprobate potrivit alin. (3) şi (4) vor fi păstrate în copie la AN Apele Române - DADL. 
   (6) AN Apele Române va controla îndeplinirea prevederilor alin. (3) şi (4) de către operatorii portuari şi ai instalaţiilor de manipulare a hidrocarburilor şi substanţelor dăunătoare, conform competenţelor. 

SECŢIUNEA a 2-a
Procedura de raportare a poluărilor marine cu hidrocarburi
şi alte substanţe dăunătoare
 

   Art. 6. -  (1) Comandanţii navelor maritime care arborează pavilionul român, conducătorii unităţilor de foraj marin, ai porturilor şi instalaţiilor de manipulare a hidrocarburilor şi substanţelor dăunătoare au obligaţia să raporteze neîntârziat la ANR orice incident de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare constatată, produsă de navă, de unitatea de foraj marin, respectiv de instalaţia portuară de manipulare a hidrocarburilor şi substanţelor dăunătoare, ori de alte nave, precum şi prezenţa hidrocarburilor sau a substanţelor dăunătoare pe apă. 
   (2) Piloţii aeronavelor civile sau militare româneşti au obligaţia să raporteze neîntârziat centrului de control al traficului aerian orice incident de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare observat. 
   (3) Centrul de control al traficului aerian va asigura transmiterea operativă a informaţiilor primite, conform alin. (2), la ANR sau, după caz, la AN Apele Române - DADL. 
   (4) Orice persoană care observă o descărcare de hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare ori prezenţa hidrocarburilor şi altor substanţe dăunătoare în zona costieră va comunica aceasta de urgenţă la AN Apele Române - DADL. 
   (5) Structurile menţionate la alin. (1)-(4) au obligaţia să raporteze neîntârziat Secretariatului permanent al Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină orice incident de poluare marină constatat. 
   (6) În cazul unui incident de poluare marină major, Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marină va informa imediat organizaţiile internaţionale din domeniu, în conformitate cu acordurile legale stabilite cu acestea. 

SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea generală a intervenţiei 

   Art. 7. -  (1) Se înfiinţează Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marină, denumit în continuare CODM, organism de planificare, coordonare şi conducere a activităţilor în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare. 
   (2) CODM este condus de un coordonator general în persoana prefectului judeţului Constanţa şi de un coordonator general adjunct în persoana preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa sau, în lipsa acestora, de către înlocuitorii legali şi este constituit din reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor instituţii: 
   a) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor: 
   - AN Apele Române - DADL; 
   - Agenţia de Protecţie a Mediului Constanţa; 
   - Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Regional Galaţi; 
   - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"; 
   - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanţa (INCDM); 
   b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului: 
   - ANR; 
   - Agenţia Română pentru Salvarea Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM); 
   - Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A.; 
   c) Ministerul Administraţiei şi Internelor: 
   - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa; 
   - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al Judeţului Tulcea; 
   - inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră Constanţa şi Tulcea; 
   - inspectoratele de poliţie judeţene Constanţa şi Tulcea; 
   - inspectoratele de jandarmi judeţene Constanţa şi Tulcea; 
   d) Ministerul Apărării Naţionale: 
   - Statul Major al Forţelor Navale; 
   - Statul Major al Forţelor Aeriene; 
   e) Consiliul Judeţean Constanţa; 
   f) Ministerul Sănătăţii Publice: 
   - Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa; 
   g) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). 
   (3) CODM îşi desfăşoară activitatea în sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa, asigurat de Consiliul Judeţean Constanţa, este împuternicit să acţioneze în zona de acoperire a prezentului plan şi funcţionează ca centru naţional de intervenţie de urgenţă, cu rol de bază operativă a tuturor acţiunilor de combatere a poluărilor marine cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare. 
   (4) Secretariatul permanent al CODM, structură specializată pentru depoluarea marină de hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, este asigurat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa. Pe timpul intervenţiei Secretariatul permanent este completat cu câte un reprezentant de la fiecare dintre instituţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-g), îndeplinind rolul de Secretariat tehnic al CODM. 
   (5) CODM are în subordine, în caz de răspuns, următoarele structuri: 
   a) divizia pentru operaţiuni maritime, localizată la ANR, constituită din forţele de intervenţie stabilite de CODM, care acţionează pe mare şi este condusă de reprezentantul ANR, în calitate de coordonator al operaţiunilor maritime ale CODM; 
   b) divizia pentru operaţiuni terestre, localizată la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa, constituită din forţele de intervenţie stabilite de CODM, care acţionează pe uscat şi este condusă de şeful acestui inspectorat, în calitate de coordonator şi conducător al operaţiunilor terestre ale CODM. 
   (6) Forţele de intervenţie care participă în cadrul celor două divizii de operaţiuni vor acţiona numai la solicitarea CODM. 
   (7) Reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CODM se face prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului apărării naţionale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
   Art. 8. -  (1) Se înfiinţează Comitetul Consultativ pentru Depoluare Marină, ca organism consultativ al prefectului judeţului Constanţa, cu activitate nepermanentă, constituit din specialişti nominalizaţi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Consiliului Judeţean Constanţa, Consiliului Judeţean Tulcea, Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, precum şi din reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţiei Regionale Vamale Constanţa, AN Apele Române, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanţa, Institutului de Cercetare în Transporturi (INCERTRANS), Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" (INCDDD) Tulcea, Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Constanţa, Gărzii Naţionale de Mediu prin organele sale locale, precum şi ai altor unităţi cu competenţă în domeniu. 
   (2) Comitetul Consultativ pentru Depoluare Marină oferă consultanţă unităţilor nominalizate în prezentul plan, la solicitarea CODM. 

CAPITOLUL III
Răspunsul la incidentele de poluare marină 

SECŢIUNEA 1
Acţiunile în cazul raportării unei poluări marine 

   Art. 9. -  (1) În cazul primirii de către PNOC a unui raport sau a unor sesizări privind un incident de poluare marină, prin sistemul informaţional şi de comunicaţii, se vor anunţa imediat şi celelalte structuri care sunt prevăzute în prezentul plan. 
   (2) Informaţiile primite conform alin. (1) sunt verificate, potrivit competenţelor legale, de către ANR şi/sau AN Apele Române - DADL, în calitate de organisme constatatoare ale poluării marine. 
   (3) În cazul în care incidentul de poluare marină cu hidrocarburi este apreciat ca o poluare minoră sau medie, organismul constatator prevăzut la alin. (2) atenţionează de urgenţă poluatorul, precum şi pe comandanţii navelor, pe conducătorii unităţilor de foraj marin, ai operatorilor portuari şi ai instalaţiilor de manipulare a hidrocarburilor şi altor substanţe dăunătoare, în vederea activării planurilor de urgenţă proprii. De asemenea, organismul constatator al poluării propune coordonatorului general sau, în lipsa acestuia, înlocuitorului său legal, în funcţie de gravitatea şi originea incidentului, aplicarea parţială sau totală a prezentului plan. 
   (4) În cazul în care incidentul de poluare marină cu hidrocarburi este apreciat ca o poluare majoră sau medie pe cale să devină majoră, organismul constatator propune coordonatorului general convocarea Secretariatului tehnic al CODM prevăzut la art. 7 alin. (4). 
   (5) Organismul constatator îşi completează informaţiile prin deplasare la locul incidentului, în cazul în care condiţiile hidrometeorologice pe mare permit acest lucru. 
   Art. 10. -  (1) Dacă este necesară aplicarea prezentului plan, coordonatorul general dispune convocarea la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa, de către Secretariatul tehnic, a reprezentanţilor instituţiilor care formează CODM. 
   (2) În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii instituţiilor din CODM, care este prezidată de coordonatorul general sau de locţiitorul acestuia, se analizează toate informaţiile disponibile, se propun şi se dezbat acţiunile ce urmează a fi întreprinse. Se va acorda prioritate măsurilor care asigură limitarea poluării, protejarea zonelor sensibile şi recuperarea hidrocarburilor în larg. 
   (3) Coordonatorul general ia decizia asupra acordării locului de refugiu pentru navele implicate în incidentele de poluare marină sau în orice altă situaţie de pericol în care sunt implicate nave, care pot să afecteze sănătatea oamenilor, flora sau fauna marină ori să producă pagube importante ţărmului românesc sau să creeze obstacole în calea utilizării legitime a mării. 
   Art. 11. -  În funcţie de efectele poluării şi de capacităţile naţionale, cu aprobarea primului-ministru, coordonatorul general poate solicita participare internaţională. 

SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile CODM şi ale instituţiilor din sistemul naţional 

   Art. 12. -  CODM are următoarele atribuţii principale: 
   a) elaborează şi reactualizează regulamentul de organizare şi funcţionare; 
   b) elaborează scenarii de risc; 
   c) evaluează efectele incidentului de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi ale substanţe dăunătoare; 
   d) elaborează şi actualizează decizia de intervenţie, schema fluxului decizional şi acţiunile la primirea unui raport privind poluarea marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare; 
   e) coordonează răspunsul; 
   f) coordonează pregătirea sistemului naţional de răspuns; 
   g) asigură fluxul informaţional şi de comunicaţii; 
   h) constituie o bază de date cuprinzând hărţile cu zonele de risc, cu zonele sensibile şi ariile ce trebuie protejate, informaţii statistice privind curenţii marini şi parametrii hidrometeorologici şi copiile planurilor locale de acţiune; 
   i) identifică, elaborează şi actualizează lista forţelor de intervenţie cu echipamentele de răspuns şi comunicaţie care aparţin unităţilor ce fac parte din sistemul naţional; 
   i) face propuneri pentru participare internaţională, conform art. 11; 
   k) este responsabil cu întocmirea documentelor necesare pentru recuperarea pagubelor de la poluatorul care a produs incidentul de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare în zona costieră; 
   l) participă cu forţe şi mijloace de intervenţie la solicitarea altor state, în cazul poluărilor marine cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, în cadrul cooperării regionale; 
   m) asigură notificarea autorităţilor statelor vecine, în cazul poluărilor marine majore cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, cu caracter transfrontier; 
   n) stabileşte necesarul de resurse materiale şi financiare pentru aplicarea prezentului plan şi modul de utilizare a acestora; 
   o) asigură informarea autorităţilor internaţionale, naţionale şi a publicului; 
   p) elaborează normativul-cadru de dotare necesar propriei funcţionări; 
   q) stabileşte proiectele de cooperare internaţională; 
   r) întocmeşte programul de exerciţii periodice; 
   s) identifică şi stabileşte cursurile de pregătire periodică a personalului din unităţile care fac parte din sistemul naţional; 
   t) asigură organizarea administrativă şi financiară în cazul intervenţiilor; 
   u) asigură elaborarea ghidurilor metodologice de prevenire şi răspuns; 
   v) asigură elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului Consultativ pentru Depoluare Marină. 
   Art. 13. -  (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa, în calitate de coordonator şi conducător al operaţiunilor terestre, are următoarele atribuţii principale: 
   a) asigură Secretariatul permanent al CODM; 
   b) coordonează şi urmăreşte implementarea deciziilor CODM; 
   c) asigură rezolvarea problemelor curente ale CODM şi funcţionarea fluxului informaţional-decizional cu celelalte instituţii şi organisme implicate în acţiunile de răspuns în cazul poluării marine cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare; 
   d) creează şi gestionează baza de date necesară prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor generate de poluările marine cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare; 
   e) prezintă împreună cu celelalte instituţii reprezentate în CODM analize de fundamentare a necesarului de mijloace financiare şi materiale pentru aplicarea prezentului plan; 
   f) coordonează elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale CODM şi Comitetului Consultativ pentru Depoluare Marină şi le prezintă spre aprobare prefectului; 
   g) asigură planificarea exerciţiilor de simulare şi conduce nemijlocit activităţile de pregătire pe uscat; 
   h) coordonează acţiunile de evaluare a pagubelor şi a costurilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor incidentelor de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare în zona costieră; 
   i) propune CODM participarea la activităţile de pregătire organizate pe plan naţional sau internaţional privind răspunsul în caz de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare; 
   j) coordonează activitatea de protejare a zonelor sensibile care pot fi afectate, inclusiv a zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere. 
   (2) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al Judeţului Tulcea are următoarele atribuţii principale: 
   a) urmăreşte implementarea deciziilor CODM; 
   b) prezintă împreună cu celelalte instituţii reprezentate în CODM analize de fundamentare a necesarului de mijloace financiare şi materiale pentru aplicarea prezentului plan; 
   c) participă la planificarea exerciţiilor de simulare şi la conducerea activităţilor de pregătire pe uscat; 
   d) participă la acţiunile de evaluare a pagubelor şi a costurilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor incidentelor de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare în zona costieră; 
   e) participă la activitatea de protejare a zonelor sensibile care pot fi afectate, inclusiv a zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere. 
   Art. 14. -  ANR, în calitate de coordonator şi conducător al operaţiunilor maritime, are următoarele atribuţii principale: 
   a) prin Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) primeşte alertele pentru incidentele de poluare şi asigură comunicaţiile privind operaţiunile de răspuns; 
   b) conduce toate acţiunile pe mare în cadrul diviziei pentru operaţiuni maritime; 
   c) organizează activitatea PNOC pentru incidentele de poluare de la nave; 
   d) centralizează şi ţine la zi evidenţa tuturor acţiunilor de depoluare efectuate pe mare, de la convocarea Secretariatului tehnic al CODM şi până la încheierea operaţiunilor, în cazul fiecărui incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare; 
   e) asigură legătura cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi cu Organizaţia Maritimă Internaţională, furnizând permanent informaţiile necesare; 
   f) participă la evaluarea efectelor şi la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare în zona sa de responsabilitate; 
   g) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM; 
   h) coordonează efectuarea exerciţiilor pe mare în cadrul sistemului naţional; 
   i) coordonează acţiunile de evaluare a pagubelor şi a costurilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor incidentelor de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare pe mare; 
   j) efectuează investigarea incidentului de poluare pentru stabilirea poluatorului. 
   Art. 15. -  Inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră Constanţa şi Tulcea îndeplinesc următoarele atribuţii: 
   a) în executarea atribuţiilor specifice, desfăşoară şi acţiuni de supraveghere şi cercetare cu privire la riscul producerii incidentelor de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, constată şi raportează despre producerea acestor incidente în zona lor de competenţă; 
   b) cooperează cu celelalte structuri din cadrul CODM în misiunile specifice de prevenire şi combatere a efectelor de poluare marină; 
   c) participă la evaluarea efectelor şi la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare în zona lor de competenţă; 
   d) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM. 
   Art. 16. -  Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. îndeplineşte următoarele atribuţii: 
   a) participă la intervenţiile de depoluare, la solicitarea CODM; 
   b) participă la evaluarea efectelor şi la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare în zona sa de competenţă; 
   c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM. 
   Art. 17. -  Agenţia Română pentru Salvarea Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) are următoarele atribuţii: 
   a) participă la intervenţiile de depoluare, la solicitarea CODM; 
   b) intervine cu forţele şi mijloacele disponibile pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin privind prevenirea şi intervenţia în caz de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare; 
   c) participă la evaluarea efectelor şi la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare în zona sa de competenţă; 
   d) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM. 
   Art. 18. -  AN Apele Române - DADL îndeplineşte următoarele atribuţii: 
   a) constată poluarea, conform competenţelor legale; 
   b) acţionează, la solicitarea CODM, cu echipamente de combatere a poluării cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare pentru zona costieră şi evaluează costurile corespunzătoare acţiunilor de intervenţie; 
   c) participă în cadrul CODM la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare, la evaluarea efectelor, precum şi la celelalte acţiuni desfăşurate de divizia pentru operaţiuni terestre la răspunsul în caz de incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare; 
   d) creează şi ţine la zi o bază de date computerizată privind plajele, calitatea apei mării, calitatea sedimentelor, facilităţile pentru acvacultură, calitatea efluenţilor evacuaţi în mare şi secţiunile corespunzătoare, precum şi locurile de deversare a apelor uzate în mare şi informează autoritatea de sănătate publică despre calitatea apei în zonele naturale amenajate pentru îmbăiere; 
   e) centralizează şi ţine la zi evidenţa tuturor acţiunilor de depoluare efectuate în zona costieră, de la activarea CODM şi până la încheierea operaţiunilor, în cazul fiecărui incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, inclusiv a costurilor acestora; 
   f) organizează seminarii şi instruiri ale publicului în vederea protejării zonelor umede, cooperând în acest sens cu instituţiile de profil şi organizaţiile neguvernamentale; 
   g) organizează activitatea PNOC pentru incidentele de poluare în zona costieră; 
   h) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM; 
   i) se dotează cu echipamente specializate pentru intervenţie în caz de poluare majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare în zona costieră sau încheie contracte-cadru cu firme specializate în domeniu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 
   Art. 19. -  Agenţiile de protecţie a mediului Constanţa şi, respectiv, Tulcea şi Garda Naţională de Mediu Comisariatul Regional Galaţi îndeplinesc următoarele atribuţii: 
   a) previn poluările accidentale prin măsurile prevăzute de lege; 
   b) identifică împreună cu autorităţile locale amplasamente pentru depozitarea temporară a hidrocarburilor şi substanţelor dăunătoare recuperate; 
   c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM; 
   d) participă la intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu, la evaluarea efectelor şi stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare. 
   Art. 20. -  Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" îndeplineşte următoarele atribuţii: 
   a) creează şi ţine la zi o bază de date privind locurile de iernat şi cuibărit, precum şi alte zone sensibile din zona sa de competenţă; 
   b) participă cu forţe şi mijloace în caz de intervenţie; 
   c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM; 
   d) participă la evaluarea efectelor şi la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare în zona sa de competenţă; 
   e) identifică amplasamente pentru depozitarea temporară a deşeurilor dăunătoare recuperate. 
   Art. 21. -  Statul Major al Forţelor Navale îndeplineşte următoarele atribuţii: 
   a) asigură prin sistemul propriu de observare, naval şi costier, centralizarea şi transmiterea informaţiilor asupra incidentelor de poluare la PNOC; 
   b) constată poluarea, conform competenţelor legale; 
   c) participă cu forţe şi mijloace la intervenţia în caz de incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare; 
   d) participă la evaluarea efectelor şi la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare în zona sa de responsabilitate; 
   e) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM şi în cadrul diviziilor de operaţiuni maritime şi terestre. 
   Art. 22. -  Statul Major al Forţelor Aeriene asigură survol aerian pentru evaluarea situaţiei şi pentru supravegherea zonei pe parcursul operaţiunilor de răspuns. 
   Art. 23. -  Consiliul Judeţean Constanţa îndeplineşte următoarele atribuţii: 
   a) asigură spaţiu de funcţionare pentru Secretariatul permanent al CODM; 
   b) încheie contracte-cadru în aşteptare cu furnizorii de materiale, echipamente şi servicii, stabiliţi de CODM; 
   c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM. 
   Art. 24. -  Inspectoratele de poliţie judeţene Constanţa şi, respectiv, Tulcea îndeplinesc următoarele atribuţii: 
   a) participă cu forţe şi mijloace specifice în caz de incident de poluare marină; 
   b) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM. 
   Art. 25. -  Inspectoratele de jandarmi judeţene Constanţa şi, respectiv, Tulcea îndeplinesc următoarele atribuţii: 
   a) participă cu forţe şi mijloace specifice în caz de incident de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare; 
   b) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM. 
   Art. 26. -  Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vor elabora planurile pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei personalului care participă direct la răspuns în cazul incidentelor de poluare, precum şi planurile specifice pentru protejarea populaţiei din zona sau regiunea afectată, inclusiv a zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere. 
   Art. 27. -  (1) Toate unităţile reprezentate în cadrul CODM vor asigura participarea personalului la acţiunile stabilite de coordonatorul general. Pentru perioada în care personalul participă efectiv la intervenţia pentru depoluare, acesta va fi salarizat ca pentru lucru în condiţii grele şi/sau periculoase, conform prevederilor legale. 
   (2) Decontarea cheltuielilor din etapa de pregătire se asigură din bugetele Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Sănătăţii Publice. 
   (3) Recuperarea cheltuielilor ocazionate de acţiunile de răspuns şi a celor pentru acoperirea integrală a prejudiciilor aduse factorilor de mediu de către poluator se va face de către autoritatea publică centrală pentru mediu şi gospodărire a apelor şi de către organismele abilitate conform prevederilor legale. 

SECŢIUNEA a 3-a
Încheierea intervenţiei 

   Art. 28. -  (1) Decizia încheierii intervenţiei se ia de către coordonatorul general, dacă: 
   a) nivelul curăţării a fost realizat; 
   b) operaţiunea devine ineficientă; 
   c) a fost eliminat riscul producerii poluării. 
   (2) Coordonatorul general va considera că nivelul curăţării a fost realizat, dacă: 
   a) fiecare zonă a fost curăţată, aducându-se în starea iniţială; 
   b) echipamentul a fost returnat la magazii pentru curăţare, întreţinere şi conservare; 
   c) locurile de depozitare temporară au fost eliberate şi reamenajate. 
   (3) CODM întocmeşte un raport detaliat care va fi înaintat în original, la finalizarea intervenţiei, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, comunicându-se totodată câte un exemplar al acestui raport şi celorlalte instituţii care au asigurat mijloace şi forţe de intervenţie, spre a fi folosit pentru recuperarea cheltuielilor, compensarea pagubelor şi revizuirea prezentului plan. 
   (4) Rezumatul raportului prevăzut la alin. (3) va fi transmis spre informare organizaţiilor internaţionale din domeniu, în conformitate cu acordurile legale stabilite cu acestea. 

CAPITOLUL IV
Programul de exerciţii şi de pregătire a personalului
din forţele de intervenţie
 

   Art. 29. -  Toate unităţile care fac parte din sistemul naţional vor asigura participarea şi atestarea în domeniu a personalului propriu din echipele de intervenţie la cursurile de pregătire periodice. 
   Art. 30. -  CODM organizează şi conduce anual un exerciţiu de simulare a intervenţiei în cazul unui incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, la care vor participa unităţile din cadrul sistemului naţional. 

CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

   Art. 31. -  Lista forţelor de intervenţie, cu echipamentele de răspuns şi comunicaţie ce aparţin unităţilor care fac parte din sistemul naţional, va fi actualizată permanent şi păstrată la Secretariatul permanent al CODM. 
   Art. 32. -  (1) Prevederile prezentului plan se completează cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992), cu modificările ulterioare. 
   (2) În cazul altor poluări decât cele prevăzute în Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2000, aprobată prin Legea nr. 158/2000, compensarea cheltuielilor de depoluare şi restaurare se face pe principiul "poluatorul plăteşte". 
   Art. 33. -  Toate dispoziţiile legale anterioare privind aplicarea prezentului plan se abrogă.